Khuyến mại

TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST

Thời gian ứng dụng:

15th April 2022 to 30th April 2022 (GMT+8)

Contest Date :

Ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 (GMT + 8)

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

A. Giới thiệu

1. QUANTUM EXCHANGE là thương hiệu được ủy quyền của Quantum Exchange Limited. Quantum Exchange Limited được ủy quyền và quản lý bởi Saint Vincent the Grenadines

2. The “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” Terms and Conditions is an integral part of the “Quantum Exchange Limited Terms and Conditions” and provisions set herein are considered as an annex of all “Quantum Exchange Limited Terms and Conditions”.

B. Conditions of Eligibility

1. The “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” may be offered by QUANTUM EXCHANGE from time to time to clients who open real trading accounts with QUANTUM EXCHANGE, in cases where such clients are referred to QUANTUM EXCHANGE via specific websites and/or social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that QUANTUM EXCHANGE may be running from time to time on such specific websites and/or social network sites.

2. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country of residence may participate in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” . Without limiting the foregoing, participation in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country of residence (“minors”). If you are a minor, you may not participate in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”.

3. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”is prohibited. If the registration and/or trading data of a participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” corresponds with the registration and/or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”, QUANTUM EXCHANGE reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification. For the purposes hereof, the term “Intermediary (ies)/Related Party (ies)”, when used in these Terms & Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing a relationship with any participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” , including, without limitation:
a) family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants and collateral descendants;
b) person or entity, whom any participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is controlled by, or is under common control with any participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”; for purposes of this definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by” and “under common control with”), as used with respect to any participant in the “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”, shall mean the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of voting securities or otherwise.

4. Subject to, and without prejudice to, all other Terms and Conditions, the offer is available to Quantum Exchange’s Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in the sections following hereinafter.

C. Điều khoản cụ thể “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”

1. Ưu đãi này có sẵn cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

2. The “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” registration and trading dates for each monthly contest are as below:


3. Each contest may be applied (one) per eligible client.

4. Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản không được áp dụng cho khuyến mãi này.

5. Gửi tối thiểu 500USD để đủ điều kiện tham gia mỗi “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST”.

6. This offer is only eligible for “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST” account type to participate in this promotion.

7. At the expiration of the trading period in a given month, all previous Contest accounts will be deleted.

8. At the end of each month all the open trade will be closed before the final calculation.

9. “TRADING CHAMPIONSHIP CONTEST'' will be divided into 2 contests on the following.
a) Lợi nhuận cao nhất
b) Khối lượng giao dịch cao nhất

10. The top 13 performers will be awarded on each contest the following:
a) Lợi nhuận cao nhất


b) Khối lượng giao dịch cao nhất


11. Quá trình tính toán sẽ diễn ra sau 15 ngày kể từ khi cuộc thi kết thúc. Giải thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.

12. Ưu đãi này không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

13. Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi này, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Quantum Exchange.

14. Please be advised clients can choose to close any open positions prior to the expiration date. Clients should ensure that trades are adjusted before bonus expiry date occurs.

15. Khách hàng đăng ký tài khoản sự kiện đòn bẩy sẽ là 1: 500.

16. Mức Stop Out của tài khoản giao dịch khuyến mãi là 30%.

17. Vui lòng đăng ký https://quantum-exchange.com/trading-championship-contest/ hoặc gửi email tới support@quantum-exchange.com để tham gia chương trình khuyến mãi này.

18. Please note that it may take within 24 hours after the eligible client has deposited and submitted the application form.

19. Ưu đãi này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào theo lựa chọn của Quantum Exchange và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

20. Any indication or suspicion, in the Quantum Exchange’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant’s trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from the Credit Bonus without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a credit bonus or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited credit bonuses of the Eligible Client’s real trading Accounts with Quantum Exchange and/or any and all transactions carried and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, Quantum Exchange reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible Client’s real trading Account(s) with Quantum Exchange, cancel all orders and annul all profits of such participants. In these circumstances, Quantum Exchange shall not be liable for any consequences of the credit bonus cancellation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.

21. Sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc, Quantum Exchange sẽ đặt lại bất kỳ (các) phần thưởng tín dụng còn lại nào được đổi theo chương trình khuyến mãi này thành Zero.

22. Quantum Exchange will not be liable for any costs, expenses or damages which may be suffered as a result of Quantum Exchange re-setting or adjusting your Account as contemplated by these Terms and Conditions, including but not limited to losses attributable to automatically Closed Out Open Positions.

D. Điều khoản chung

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các phiếu mua hàng, trừ khi có quy định rõ ràng khác:
1. Tất cả các ưu đãi của Quantum Exchange chỉ có sẵn theo luật hiện hành.

2. Ưu đãi của Quantum Exchange không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi sở thích rủi ro của một cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng họ.

3. Khách hàng nên đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch của họ.

4. Quantum Exchange bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký hoặc chỉ định nào để tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào hoặc giải thích lý do từ chối như vậy.

5. Quantum Exchange at its sole discretion can exclude a client from participating in its offers or promotions if it believes a suspected fraudulent activity or an action by a client is found to be in violation of its Accounts Terms and Conditions or the offer/promotion Terms and Conditions. In case of a breach, Quantum Exchange reserves the right to deduct any bonus amounts.

6. Quantum Exchange có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web của Quantum Exchange. Bạn nên sửa đổi các Điều khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Quantum Exchange mà bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi nào như vậy.

7. Quantum Exchange bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào.

8. Tất cả các chương trình khuyến mãi của Quantum Exchange chỉ áp dụng cho các tài khoản tiêu chuẩn của Quantum Exchange trừ khi có quy định rõ ràng khác.

9. Quantum Exchange sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu liên quan đến ưu đãi này và theo luật có thể không bị loại trừ bởi các Điều khoản này.